• آدرس : بلوار جمهوری - رو به روی در اصلی دانشگاه شهید چمران(پارک علم و فناوری)
  • تلفن : 09356748088 - 09160684147